Σχετικές ερωτήσεις
Απάντηση: Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) είναι όλες οι ανεξάρτητες χώρες του κόσμου με εξαίρεση το Βατικανό. Επίσης η Ταϊβάν δεν είναι μέ...
Απάντηση: Συμφωνία Σένγκεν ή Συνθήκη Σένγκεν καλείται η συμφωνία που υπεγράφη στις 14 Ιουνίου του 1985 στο Σένγκεν ανάμεσα σε πέντε κράτη μέλη (Γερ...
Απάντηση: Τον κούκο αηδόνι...
Απάντηση: Η UNICEF (προφέρεται Γιούνισεφ, προέρχεται από τους αρχικούς χαρακτήρες των αγγλικών λέξεων: United Nations Children's Fund, ελλ.: Τα...
Απάντηση: Ευρωζώνη ονομάζεται μια ομάδα χωρών, οι οποίες έχουν οικειοθελώς καταργήσει το εθνικό τους νόμισμα και το έχουν αντικαταστήσει με το ευρώ...
Απάντηση: Ποσ διαγραφετε αλλαδαποσ απο καταλογο ανιπεφεμιτον
Απάντηση: Η Κύπρος μετέχει της ΕΟΚ(Ευρωπαϊκή Ένωση) και της Ευρωζώνης μαζί με 17 άλλες χώρες. 21-9-2011
Απάντηση: Απο όταν μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ άρχισαν οι επιδοτήσεις και το τεμπελιό.Αφού ο άλλος θα πληρωνόταν ούτως η άλλως γιατί να κάνει τον κόπο ...
Απάντηση: Γειά σου Ελένη. Δυστυχώς δεν γνωρίζω για να απαντήσω στην ερώτησή σου, αλλά ήθελα να σου πω ότι δεν είναι φρόνιμο να δημοσιεύεις προσωπ...
Απάντηση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΕΕ είναι μια συνομοσπονδία εικοσιεπτά κρατών. Καθιερώθηκε το 1992 από την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη το...
 

ΕΛΟΤ - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Θα ήθελα μερικές πληροφορίες για τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ και πως μπορώ να επικοινωνήσω με αυτόν.
Ο Eλληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε ιδρύθηκε με το Νόμο 372/76 και ήταν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μέχρι τον Ιούνιο του 1997, οπότε και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον Νόμο 155/97. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε είναι Δημόσια Επιχείρηση που λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Ανάπτυξης. Σκοπός του Οργανισμού

είναι η προαγωγή και η εφαρμογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα καθώς και των συναφών με αυτή δραστηριοτήτων με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο. Οι κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού είναι η εκπόνηση και η διάδοση των Προτύπων, η απονομή Σημάτων Συμμόρφωσης (ποιότητας), η χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης (ποιότητας), η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών. Πληροφορίες από το επίσημο site του ΕΛΟΤ elot.gr: 1. Τι είναι, με απλά λόγια, ο ΕΛΟΤ;

Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα. 2. Τι σημαίνει «εθνική τυποποίηση»; Είναι το σύνολο των διαδικασιών και δραστηριοτήτων που έχει καθιερώσει ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης μιας χώρας (όπως ο ΕΛΟΤ για την Ελλάδα), προκειμένου να εκπονούνται τυποποιητικά έγγραφα. 3. Τι σημαίνει «τυποποιητικό έγγραφο»; Είναι ένα έγγραφο που παρέχει κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή για τα αποτελέσματά τους. 4. Πόσα είδη τυποποιητικών εγγράφων υπάρχουν; Τα τυποποιητικά έγγραφα μπορεί να είναι πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, κώδικες πρακτικής και κανονισμοί, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020. 5. Τι σημαίνει «πρότυπο»; Πρότυπο είναι το τυποποιητικό έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση, έχει εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα και περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (π.χ. χαρακτηριστικά ποιότητας, επιδόσεις, χαρακτηριστικά ασφάλειας, διαστάσεις). Το εθνικό πρότυπο (π.χ. πρότυπο ΕΛΟΤ) έχει εκπονηθεί με συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων-σε εθνική κλίμακα-και έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο εθνικό οργανισμό τυποποίησης( πχ τον ΕΛΟΤ). 6. Ποια η προστιθέμενη αξία της τυποποίησης για τους επαγγελματίες; Η παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με «δοκιμασμένες συνταγές» διασφαλίζει την εύκολη διείσδυση και την ευρεία αποδοχή αυτών από την αγορά. 7. Ποια η προστιθέμενη αξία της τυποποίησης για τους καταναλωτές; Η τυποποίηση εγγυάται ότι κατά την παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές που επηρεάζουν την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 8. Ποιος πληρώνει για την τυποποίηση; Μέχρι πρότινος η τυποποίηση χρηματοδοτείτο κατά κύριο λόγο από το κράτος. Σταδιακά τη χρηματοδότησή της ανέλαβαν και άλλοι φορείς, όπως για παράδειγμα επαγγελματικοί κλάδοι ή και καταναλωτές που επωφελούνται από τα αποτελέσματα της τυποποίησης. 9. Μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετέχει στις διαδικασίες τυποποίησης του ΕΛΟΤ; Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες τυποποίησης, όχι όμως ως μεμονωμένο πρόσωπο ή εταιρεία, αλλά ως εκπρόσωπος επαγγελματικού κλάδου, επιστημονικής ένωσης, καταναλωτικής οργάνωσης ή του κράτους. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στις διαδικασίες τυποποίησης είναι ανοικτή σε πρόσωπα που εκπροσωπούν τους ανωτέρω ενδιαφερόμενους. 10. Πού μπορώ να δω ποια πρότυπα διαθέτει ο ΕΛΟΤ; Για να εντοπίσετε τα πρότυπα που αφορούν ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης προτύπων του eshop. Κριτήρια αναζήτησης μπορεί να είναι ο κωδικός αριθμός ICS του προτύπου, ο τίτλος ή μέρος αυτού, λέξεις-κλειδιά, ημερομηνία έκδοσης, η τεχνική επιτροπή, ο τομέας και το στάδιο του προτύπου. 11. Από πού μπορώ να προμηθευτώ ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ή εθνικά άλλων φορέων τυποποίησης; Ο ΕΛΟΤ διαθέτει προς πώληση τα ελληνικά πρότυπα, καθώς και τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, δηλαδή τα πρότυπα της CEN, της CENELEC, του ISO, της IEC. Επίσης, ως εκπρόσωπος των άλλων φορέων τυποποίησης, μπορεί να προμηθεύσει τους ενδιαφερόμενους, με τα πρότυπα των φορέων αυτών. 12. Σε ποιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης συμμετέχει ο ΕΛΟΤ; Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) είναι μέλος και συμμετέχει ενεργά στις διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητές όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών τυποποίησης, ήτοι: * Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης-CEN * Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης-CENELEC * Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων –ETSI * Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης-ISO * Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή-IEC 13. Ποια η διαφορά ενός εθνικού προτύπου από ένα ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο; Τα εθνικά πρότυπα έχουν εφαρμογή στα όρια της επικράτειας ενός κράτους και περιορίζονται για προϊόντα και υπηρεσίες που κυκλοφορούν μέσα σε μια χώρα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα υιοθετούνται από τους φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποσύρουν, ταυτόχρονα με την υιοθέτηση, τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η συμμόρφωση προς αυτά αποτελούν διαβατήριο για την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων στις χώρες μέλη της ΕΕ. Τα διεθνή πρότυπα είναι πρότυπα διεθνούς αποδοχής και ευρύτερης εφαρμογής. Τελευταία γίνεται προσπάθεια τα ευρωπαϊκά πρότυπα να εναρμονισθούν με τα διεθνή. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα πρότυπα είναι προαιρετικής εφαρμογής, εκτός κι αν κανονιστικές διατάξεις επιβάλουν την εφαρμογή τους. 14. Τι σημαίνουν τα προθέματα ΕΛΟΤ, ΕΛΟΤ ΠΡΔ, ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO; Τα τυποποιητικά έγγραφα που εκδίδει ο ΕΛΟΤ έχουν κωδικοποίηση που περιλαμβάνει δύο πεδία αποτελούμενα από ένα πρόθεμα και έναν αριθμό. Το πρόθεμα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω: * ΕΛΟΤ, που σημαίνει ότι το τυποποιητικό έγγραφο είναι εθνικό πρότυπο. * ΕΛΟΤ ΠΡΔ, που σημαίνει ότι το τυποποιητικό έγγραφο είναι εθνική προδιαγραφή. * ΕΛΟΤ ΕΝ, που σημαίνει ότι το τυποποιητικό έγγραφο είναι εθνικό πρότυπο, εναρμονισμένο με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (ΕΝ). * ΕΛΟΤ ΕΝ ISO που σημαίνει ότι το τυποποιητικό έγγραφο είναι εθνικό πρότυπο, εναρμονισμένο με ευρωπαϊκό (EN), και το οποίο περιλαμβάνει αυτούσιο το περιεχόμενο ενός διεθνούς προτύπου (ΙSΟ). Το πρόθεμα συνοδεύεται από αύξοντα αριθμό τον οποίο χορηγεί ο φορέας έκδοσης του πρότυπου (δηλαδή ο ΕΛΟΤ, η CEN ή η CENELEC ή ο ISO). 15. Τι σημαίνει εναρμονισμένο πρότυπο; Εναρμονισμένο πρότυπο είναι κάθε ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης CEN/CENELEC για να υποστηρίξει «βασικές απαιτήσεις ασφαλείας» των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Τα πρότυπα αυτά είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. 16. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι υποχρεωτικής εφαρμογής; Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι υποχρεωτικό να υιοθετούνται από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης των χωρών μελών της ΕΕ ως εθνικά πρότυπα. Η εφαρμογή τους είναι προαιρετική, εκτός εάν εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία τα καθιστά υποχρεωτικά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω email δες το www.elot.gr
Σχετικές ερωτήσεις
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO είναι δίκτυο Εθνικών Φορέων Τυποποίησης που επί του παρόντος περιλαμβάνει 147 μέλη, ένα από κάθε χώρ...
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντ...
Η CCITT είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Διεθνή Τηλεγραφία και Τηλεφωνία, με έδρα τη Γενεύη που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη γι...
ποτε γινοντε αιτησεις για τα εισητηρια κοινωνικου τουρισμου ογα 2011? http:// www.rotise.gr/ erotisi/pote- ginonte- aitiseis-gia-ta- eisit...
dikaiologitika fia politekni taytotita
Δώστε την απάντησή σας στην ερώτηση:
Παρακαλούμε γράψτε με Ελληνικούς χαρακτήρες
Διαθέσιμοι χαρακτήρες :
Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να εισάγουν κωδικό
Πενταψήφιος κωδικός:
Εικόνα Captcha: Παρακαλούμε αναγνωρίστε την εικόνα.
Εάν δεν μπορείτε να διακρίνετε τον πενταψήφιο κωδικό, κάντε κλικ εδώ για εμφάνιση νέου κωδικού
Οι δημοσιεύσεις σας θα πρέπει να συμφωνούν με τους όρους χρήσης

Απαντημένες ερωτήσεις στην κατηγορία Διεθνείς οργανισμοί

Απάντηση:
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO είναι δίκτυο Εθνικών Φορέων Τυποποίησης που επί του παρόντος περιλαμβάνει 147 μέλη, ένα από κάθε χώρα. Η Κεντρική του Γραμματεία εδρεύει στη Γενεύη. Ο στόχος του ISO είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της Τυποποίησης και των σχετικών με αυτή δραστηριοτήτων στον κόσμο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διεθνής ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης και η ανάπτυξη συνεργασίας σε δραστηριότητες πνευματικού, επιστημονικού, τεχνολογικού και οικονομικού ενδιαφέρ... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί..! :) Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Η CCITT είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Διεθνή Τηλεγραφία και Τηλεφωνία, με έδρα τη Γενεύη που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να την καθιέρωση των κοινών προτύπων της παγκόσμιας επικοινωνίας Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
ποτε γινοντε αιτησεις για τα εισητηρια κοινωνικου τουρισμου ογα 2011? http://www.rotise.gr/erotisi/pote-ginonte- aitiseis-gia-ta-eisitiria-koinonikoy-toyrismoy- oga-2011.html#ixzz1OcKRZE3O Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
dikaiologitika fia politekni taytotita Διαβάστε περισσότερα...
Ποιές χώρες είναι μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών;
Απάντηση:
Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) είναι όλες οι ανεξάρτητες χώρες του κόσμου με εξαίρεση το Βατικανό. Επίσης η Ταϊβάν δεν είναι μέλος του ΟΗΕ. Αναλυτικά τα 192 συνολικά κράτη μέλη του ΟΗΕ είναι: 1.Αγία Λουκία 2.Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 3.Άγιος Μαρίνος 4.Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 5.Αγκόλα 6.Αζερμπαϊτζάν 7.Αίγυπτος 8.Αιθιοπία 9.Αϊτή 10.Ακτή Ελεφαντοστού 11.Αλβανία 12.Αλγερία 13.Ανατολικό Τιμόρ 14.Ανδόρρα 15.Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 16.Αργεντινή 17.Αρμενία 18.... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Συμφωνία Σένγκεν ή Συνθήκη Σένγκεν καλείται η συμφωνία που υπεγράφη στις 14 Ιουνίου του 1985 στο Σένγκεν ανάμεσα σε πέντε κράτη μέλη (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες) και είχε ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα την εγκατάσταση καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη συμφωνία καθώς και αστυνομική και δικαστική συνεργασία. H Ιταλία υπέγραψε τις συμφωνίες το 1990, η Ισπανία και η Πορτογαλία το 1... Διαβάστε περισσότερα...
Η ελλαδα συμμετεχει στο δντ σαν μετοχος? απο ποτε? και ποσα χρηματα εχει καταβαλλει μεχρι σημερα?
Απάντηση:
Τον κούκο αηδόνι... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Η UNICEF (προφέρεται Γιούνισεφ, προέρχεται από τους αρχικούς χαρακτήρες των αγγλικών λέξεων: United Nations Children's Fund, ελλ.: Ταμείο Παιδιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), δημιουργήθηκε από την γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της είναι η παροχή μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά και μητέρες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 1953 η UNICEF έγινε μόνιμο μέλος ... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Ευρωζώνη ονομάζεται μια ομάδα χωρών, οι οποίες έχουν οικειοθελώς καταργήσει το εθνικό τους νόμισμα και το έχουν αντικαταστήσει με το ευρώ.. :) Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Ποσ διαγραφετε αλλαδαποσ απο καταλογο ανιπεφεμιτον Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Η Κύπρος μετέχει της ΕΟΚ(Ευρωπαϊκή Ένωση) και της Ευρωζώνης μαζί με 17 άλλες χώρες. 21-9-2011 Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Απο όταν μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ άρχισαν οι επιδοτήσεις και το τεμπελιό.Αφού ο άλλος θα πληρωνόταν ούτως η άλλως γιατί να κάνει τον κόπο να δουλέψει; Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Γειά σου Ελένη. Δυστυχώς δεν γνωρίζω για να απαντήσω στην ερώτησή σου, αλλά ήθελα να σου πω ότι δεν είναι φρόνιμο να δημοσιεύεις προσωπικά σου στοιχεία στο ίντερνετ, ούτε από μόνη σου ούτε κατ΄ απαίτηση κάποιου. Μην τα δίνεις ποτέ πουθενά γιατί υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι που μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για να σε εκμεταλλευτούν, άτομα που στοχεύουν κυρίως σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή έχουν κάποιο πρόβλημα. Καλή τύχη με το θέμα σου... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΕΕ είναι μια συνομοσπονδία εικοσιεπτά κρατών. Καθιερώθηκε το 1992 από την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ), και είναι ο εκ των πραγμάτων διάδοχος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) των έξι κρατών-μελών που ιδρύθηκαν το 1951, το 1957 και το 1965. Από τότε νέες διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρατών μελών της και οι αρμοδιότητές της έχουν επεκταθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμι... Διαβάστε περισσότερα...
0.ο ειδα νωριτερα μια ταινια <<το λουλουδι της της ερημου>>και μονο που δεν λιποθυμησα..... γιατι δεν το σταματανε?τι κρυβεται πισω απο αυτη την εθιμικη αλλα απανθρωπη και βιαια τακτικη ρε παιδια?γνωριζει καποιος? με ελουσε κρυος ιδρωτας το σκεφτομαι και δεν μπορω..... γιατι να ακρωτηριαζουν τα εξωτερικα γενητικα οργανα των γυναικων?για να μην απολαμβανουν το σεξ????ειναι δυνατον?? και το τραγικο ειναι οτι αυτο γινεται καθημερινα σε 6.000 κοριτσια παγκοσμιως..δεν κανουν κατι να το σταματησουν???
Απάντηση:
Είναι όντως εα απαισιο "έθιμο" . Το κάνουν σε κοπέλες στην εφηβεία γιατι θεωρούν πως η γυναίκα έχει μηδενική αξία και απαγορεύεται να απολαμβάνει το σεξ. Μακάρι να γινόταν κάτι και να σταματήσει επιτέλους. Διαβάστε περισσότερα...
Είναι μόνο οικονομικά; συμβάλλουν και προ ετών πολιτικές των κυβερνώντων; η ρίζα είναι ο καταναλωτισμός;την προώθησαν οι βιομήχανοι της Ευρωζώνης; τα ξένα δάνεια αποσκοπούσαν στην εισαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων;
Απάντηση:
Η απομάκρυνση μας απο Τον Θεό αφού τον αντκαταστήσαμε με το χρήμα.Τώρα γευόμαστε όλοι των καρπό των έργω μας. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
27 χώρες:Ηνωμένον Βασίλειον,Ιρλανδία,Σουηδία,Δανία,Φινλανδία,Γερμανί α,Πολωνία,Τσεχία,Σλοβακία,Αυστρία,Ουγγαρία,Σλοβενί α,Ιταλία,Βέλγιον,Λουξεμβούργον,Ολλανδία,Γαλλία,Ισπ ανία,Πορτογαλλία,Ελλάς,Ρουμανία,Βουλγαρία,Κύπρος,Ε σθονία,Λιθουανία,Λεττονία,Μάλτα. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ή Ομάδα Μπίλντερμπεργκ, είναι μια ανεπίσημη ετήσια διάσκεψη 130 περίπου ατόμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άτομα επιρροής στους τομείς της πολιτικής, των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Η συμμετοχή γίνεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Αυτή η ελίτ ομάδα συνεδριάζει κάθε χρόνο σε πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα σε όλο τον κόσμο - συνήθως στην Ευρώπη - και μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά. Η διάσκεψη του 2008 έγινε στο Σαντιγί της Βιρτζ... Διαβάστε περισσότερα...
Θα ήθελα μερικές πληροφορίες για τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ και πως μπορώ να επικοινωνήσω με αυτόν.
Απάντηση:
Ο Eλληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε ιδρύθηκε με το Νόμο 372/76 και ήταν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μέχρι τον Ιούνιο του 1997, οπότε και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον Νόμο 155/97. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε είναι Δημόσια Επιχείρηση που λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Ανάπτυξης. Σκοπός του Οργανισ... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Δεν υπαρχουν προκηρυξεις σε ελληνικες ιδιωτικες αεροπορικες εταιρειες. Υπαρχουν προσληψεις (οταν γινονται). Απλα επειδη υποχρεονωνται απο τον νομο οταν ζητανε κοσμο , το βαζουν σε καποια εφημεριδα (για να ειναι νομιμοι) , και thats it. Εαν ενδιαφερεσαι μπαινε στα sites των εταιρειων που ενδιαφερεσαι και στελνε βιογραφικα και επισης βλεπε εαν και τι προσωπικο ζητανε. Καλη τυχη. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: ΕΔΡΑ: Γενεύη - Ελβετία ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ιδρύθηκε το 1919 με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών. Το 1946 αποτέλεσε την πρώτη εξειδικευμένη οργάνωση συνδεδεμένη με τα Ηνωμένα ΄Εθνη. Tο 1969 της απονεμήθηκε το Nobel Ειρήνης. ΣΚΟΠΟΣ: Προσπάθεια για την καθιέρωση και διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης που βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη. ΔΡΑΣΗ: Εκπόνηση πολιτικών και κατάρτιση διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών ζ... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Απάντηση:
Απάντηση:
Τι είναι οι Γιατροί χωρίς Σύνορα;
Απάντηση:
Ανθρωπιστική οργάνωση διεθνούς δράσης για την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1971 ως μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ανεξάρτητα τμήματα της οργάνωσης λειτουργούν επίσης στο Βέλγιο (από το 1980), την Ελβετία (από το 1981), την Ολλανδία (από το 1985), την Ισπανία (από το 1986), το Λουξεμβούργο (από το 1986) και την Ελλάδα (από το 1990). Λειτουργούν, επίσης, γραφεία αντιπροσώπευσης στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία κ.α. Τις δραστηριότητες των διαφορετικώ... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Τι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ);
Απάντηση:
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), (διεθνής ονομασία Άι-Εμ-Εφ, "IMF"), είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. Το ΔΝΤ ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατόπιν συνομολόγησης 39 Χωρών που είχαν συμβάλει στο 80% του κεφαλαίου. Η ίδρυση του Οργανισμού αυτού είχε πρ... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαραίτητα βήματα για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-2012) κατά ένα συγκεκριμένο στόχο σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (ή του 1995 για ορισμένα αέ... Διαβάστε περισσότερα...
Ρώτησε τους 28 online χρήστες!
* Γράψε με λίγες λέξεις, τον τίτλο της ερώτησής σου και πάτα το κουμπί δημιουργίας νέας ερώτησης.
Προαιρετικά, μπορείς να γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες για την ερώτησή σου στο παρακάτω πεδίο.
Βρείτε όλες τις απαντήσεις για: